પવિત્ર ધનુર્માસમાં ‘ અક્ષરના વાસી વ્હાલો ‘ વિષય પર લાભ આપતાં પ.પુ.શાસ્ત્રી શ્રી અચલજીવનદાસજી સ્વામી

તથા કથાનું શ્રવણ કરતાં પૂ. સંતો તથા હરિભક્તો….