પ.ભ. શ્રી લાલજીભાઈ ઉગામેડીના ઘરે ઠાકોરજીને થાળ તથા સંતોને રસોઈ