વર્ણીન્દ્ર ધામ પાટડીમાં નિત્ય યજ્ઞનો પ્રારંભ કરાવતા પ.પૂ. ગુરુમહારાજ અને સંતો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit