ગુરુકુલ પરિવારમાં પૂ.ગુરૂવર્ય શ્રી દેવકૃષ્ણદાસજીસ્વામીના શિષ્ય તરીકે નવા ૫ પાર્ષદોને દિક્ષા આપવામાં આવી.