ઋષિકેશમાં “પરમાર્થ નિકેતન” આશ્રમમાં તા.૧૫થી ૨૧મી નવેમ્બર સુધી ૭મી સત્સંગ સાધના શિબીરનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતુ.